Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu

Reklamační řád

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a dalších práv

 

Tyto podmínky se vztahují na předání Vašich osobních údajů na webovém rozhraní mcl.cz, fotoknihy-mcl.cz, fotoknihy-mcl.sk, cddvdpro.cz nebo lepsi-tisk.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

 

Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

 

IČ: 25578260,

 

DIČ: CZ25578260,                                    

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35173

 

Adresa pro doručování: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice

 

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů: Petr Berousek

 

Telefonní číslo: + 420 727 865 921

 

Kontaktní e-mail: info@mcl.cz

 

 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že při používání webového rozhraní je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 

1.       Ochrana osobních údajů

 

Tato pravidla ochrany osobních údajů se užijí nejen pro webové rozhraní, ale i pro jakékoli jiné zpracování Vašich osobních údajů, které nám předáte elektronicky přes internetové stránky či e-mail, telefonicky nebo osobně.

 

Při registraci do systému nebo vyplnění objednávky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů nebo užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky, nejdéle až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

1.1.          Co jsou osobní a další údaje?

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

 

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

 

1.2.          Jak využíváme osobní a další údaje? Co je účelem zpracování osobních údajů?

 

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní a našich služeb obecně. Vaše osobní údaje jsou tak použity zejména pro zpracování objednávek, dodání objednaného zboží a vyřízení všech záležitostí s tím spojených.

 

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

 

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací do systému bez objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

 

1.3.          Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00023735.

 

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití po technické i organizační stránce. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze pověřené osoby.

 

Vaše osobní údaje spravujeme na základě Vašeho souhlasu. V případě, že tento souhlas nemáme, můžeme přesto Vaše osobní údaje zpracovávat v omezeném rozsahu z titulu tzv. oprávněného zájmu, a to zejména pro účely vyřízení Vaší objednávky a jste-li naším zákazníkem, pak i pro účely obchodní a marketingové komunikace.

 

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely dle čl. 1.2 těchto podmínek. Žádný zákon Vám nestanoví povinnost osobní údaje nám poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však povinné pro všechny výše uvedené účely, bez toho nemůžeme vyřídit Vaši objednávku a komunikovat s Vámi.

 

1.4.          Komu předáváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, není-li to nutné. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Dále mohou být Vaše osobní údaje předány provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

 

1.5.          Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

 

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání.

 

Máte právo na opravu osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje odstraníme z databáze na základě Vaší žádosti nebo nejsou-li pro nás už dále potřebné, zejména pro uplatňování právních nároků nebo pro účely archivace. Dále máte právo na omezení zpracování svých údajů, tedy aby nebyly zpracovávány v plném rozsahu, např. když popíráte jejich přesnost nebo žádáte jen jejich částečný výmaz.

 

Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.

 

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem (stížností) na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo jinak porušujeme Vaše práva.

 

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, jsou-li Vaše žádosti nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují. V takovém případě máme také právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v Evropské Unii.

 

1.6.         PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely obchodní a marketingové komunikace, ale pouze pro účely zdokumentování předchozích obchodních případů, resp. archivace.

 

2.       Google Analytics a soubory cookie

 

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

 

2.1.          Co je služba Google Analytics?

 

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

 

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

 

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

2.2.          Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

 

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

 

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

 

 

3.       Ochrana autorských práv

 

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

3.1.          Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

 

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

 

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 

 

 

4.       Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

 

4.1.          Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

4.2.          Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

4.3.          Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

 

4.4.          Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

  

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 25. 5. 2018Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb a jejich výsledku (zboží) objednaných prostřednictvím serveru Lepší tisk provozovaného naší společností

Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice,

IČ: 25578260,

DIČ: CZ25578260,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 35173

Adresa pro doručování: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice

Telefonní číslo: + 420 727 865 921

Kontaktní e-mail: lepsitisk@gmail.com, info@mcl.cz

1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba je poskytnuta s řádnou odbornou péčí a včas a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí to, že služba odpovídá jejímu popisu a že zhotovené zboží, které je hmotným výsledkem služby:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady zhotoveného zboží nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 odst. 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Za vadu zhotoveného zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. Jaká je záruční doba?

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

U zhotoveného zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné poskytnutí náhradní služby služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, máte právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle Vašeho požadavku buď opravou zboží, nebo zhotovením nového (shodného) zboží bez vad; není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (tj. můžete požadovat vrácení peněz).

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni zhotovit novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat zhotovení nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
 • jste vadu sami způsobili.

Práva z vadného plnění Vám též nenáleží, pokud:

 •  jste před převzetím zhotovené věci o její vadě věděli;
 •  jste vadu zhotovené věci sami způsobili;
 •  uplynula záruční doba na zhotovené zboží.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady zhotoveného zboží se dále nevztahují na:

 •  opotřebení zhotoveného zboží způsobené jeho užíváním;
 •  vady způsobené nesprávným užíváním zhotoveného zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 •  pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 •  reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zhotovení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující zhotovení zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 24.6.2015.

Digitální tisk | barevná A4 od 3,90 Kč | barevná A3 od 5,90 Kč Průvodce zadáním zakázky | Pošlete nám vaše podklady a my Vám do 48 hodin zašleme tisky Co byste měli vědět přd odesláním zakázky | akceptované formáty, rozměry tisknutelné oblasti, ovladače